CZECH INN HOTELS
NOVINKY PRO ZAJIŠTĚNÍ REZERVACE VOLEJTE 296 537 111

Ubytovací řád

 1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádnězaregistruje, předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), podepíšeregistrační kartu, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platebníkarty v odpovídající výši a u kterého nejsou důvody pro odepření poskytnutí služeb z důvodůuvedených v bodu 16. Posouzení této způsobilosti je v kompetenci hotelu. Pokud se hostneprokáže platným dokladem totožnosti, je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledemk zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraničníklienty.
 2. Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je hostpovinen se na požádání prokázat platným průkazem hotelu, kterým byl v hotelu zaregistrován.
 3. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatitpodle aktuálního ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení zálohy předpříjezdem.
 4. Storno podmínky: Každá jednotlivá rezervace má jasně hostů máindividuálně stanovené storno podmínky. Poplatek za zrušení rezervace, či pozdní stornorezervace je účtováno dle storno podmínek platných pro konkrétní rezervaci.
 5. Hotel je oprávněn ve zvláštních případech nabídnout hostu jinénež sjednané ubytování, pokud se v základních parametrech (vybavení hotelového pokoje)neliší od potvrzené objednávky.
 6. Není –li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém bylubytován při příjezdu, je hotel mu hotel oprávněn nabídnout jiný pokoj.
 7. Objedná-li host předem jednolůžkový pokoj a objednávka mu bylaneprodleně potvrzena, účtuje hotel hostu jen cenu za jednolůžkový pokoj i v případě,ubytuje-li hosta ve více lůžkovém pokoji nebo apartmá.
 8. Hotel neodpovídá za věci hostem vnesené do hotelu ani za škoduna odložených věcech, pokud nebyly odloženy na místě tomu vyhrazeném, tj. hotelovém sejfu.Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Peníze a jiné cennosti musí býtuloženy do trezoru na pokoji hosta, maximálně do hodnoty částky 3.000,-USD, jinak je nutnocennosti uložit v hotelovém sejfu. V případě, že host neuloží cennosti nad částku 3.000,-USD do hotelového sejfu, hotel neodpovídá za případnou škodu na těchto cennostechzpůsobenou.Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá, pouze pokud byly uložené vhotelovém trezoru, či převzaty hotelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednánímpracovníka hotelu. Osobní trezory jsou zabudovány v pokojích.Hotel nenese odpovědnost zauschované věci v trezoru na pokoji či vlastním osobním trezoru. Instrukce k obsluze trezorujsou uložené uvnitř.
 9. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-liubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 12.00 hod. posledního dne,v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, je hotel oprávněn účtovatpobyt i za následující den.
 10. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovatod 15:00 hod do 24:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkouurčeno jinak. Případný požadavek na ubytování před 14:00 hod. je nutné s hotelem dohodnoutpředem a vyčkat na potvrzení hotelu. Host, který požaduje ubytování před 14.00 hod a pokojnemohl být z důvodu tohoto požadavku předešlou noc pronajat, platí ubytování i zapředcházející noc.
 11. V pokoji nebo společenských prostorách hotelu nesmí host bezsouhlasu vedení hotelu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy doelektrické sítě nebo jiné instalace.
 12. Ve všech hotelových pokojí a společných prostorech hotelu,vyjma, prostor k tomu výslovně určených, je zakázáno kouřit. V případě porušení tétopovinnosti je hotel oprávněn hostu účtovat sankční poplatek ve výši 3.000 Kč.
 13. Klient je povinen nahlásit na recepci případnou změnu čísla pokoje mezi spolucestujícími ve skupině. V případě porušení této povinnosti, je hotel oprávněn hostovi účtovat sankční poplatek ve výši 500 euro.
 14. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používatvlastních elektrických spotřebičů, toto nařízení se netýká elektrických spotřebičůsloužících k osobní hygieně hosta (holicích, případně masážních strojků).
 15. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodníkohoutky, zavřít dveře, zhasnout v pokoji a při odhlášení odevzdat na recepci přístupovékarty opravňující vstup do hotelového pokoje, či jiných prostor hotelu
 16. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno ponechávat děti do 10letbez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu. Za případné škody způsobenédětmi v hotelu nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 17. Hotel si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo odepřítubytování nebo ubytování okamžitě ukončit, jakož odepřít obsluhu, případně pobyt v hotelupřímo zakázat osobám, které svým chováním, vzezřením nebo vystupováním neodpovídají běžnýmzásadám a standardům čtyřhvězdičkového hotelu mezinárodní úrovně, dále pak osobám, které:
  • se dopustili jednání, kterým nad obvyklou míru obtěžovali jiné hotelové hosty nebobudili jejich pohoršení
  • aplikují či distribuují psychotropní látky
  • jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek
  • provádí podomní prodej či jiné formy hotelem neschváleného podnikání
  • obtěžují jiné osoby posunky, přímými sexuální návrhy či jiným obdobným chováním zaúčelem nabízení sexuálních služeb
  • využívají společných hotelových prostor k jiným účelům, než ke kterým jsouurčeny
 18. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za podmínek stanovenýchhotelem za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Za hotelemodsouhlasené ubytování zvířete je hotel oprávněn účtovat příplatek ve výši dle aktuálníhoceníku. Není povoleno ponechávat zvíře na hotelovém pokoji bez dozoru. Zvířata nesmějí ležetna lůžku, či jiném nábytku určeném k odpočinku hostů. Pohyb zvířat po veřejných prostoráchhotelu je možný pouze s náhubkem a v doprovodu majitele (nebo osoby doprovázejícízvíře).
 19. V době od 22.00 hod do 07.00hod. je host povinen dodržovatnoční klid.
 20. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podleplatných předpisů. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tentonárok se vztahuje i na škodu, která je zjištěna po odjezdu hosta.
 21. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebostížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhověthostovi přání.
 22. Využije – li ubytovaný host hotelového parkoviště, je totozpoplatněno dle aktuálního ceníku. Hotel neprovozuje službu hlídaného parkoviště aneodpovídá tak za případné poškození vozu hosta.
 23. Za ubytování je host povinen platit ceny v souladu s platnýmceníkem za celý pobyt během registrace na recepci. Za další poskytnuté služby host platíběhem pobytu, či při odhlášení. Host může být vyzván kdykoli k zaplacení částky během jehopobytu. Účet je splatný při předložení. Hotel má právo požadovat od hosta garanci ve výši 50euro/ 1 noc, za případné další poskytované služby, a to při rezervaci ubytování a s nímspojených služeb, případně kdykoliv po registraci v hosta v hotelu. Závěrečné vyúčtováníubytování a hostem čerpaných služeb, bude hostu poskytnuto při odhlášení z hotelu.
 24. Z bezpečnostních důvodů jsou návštěvy na pokojích povolenyv době od 06.00hod. do 22.00 hod. Každá návštěva se musí zaregistrovat na recepci hotelu.Pokud návštěva zůstane v pokoji po 22.00 hod, účtuje se hostovi tohoto pokoje tarif za pobytdalší osoby v pokoji.
 25. Součástí vybavení hotelového pokoje není zvukově obrazové a anizvukové zařízení. Host nesmí použít vlastní audio-vizuální nebo zvukové zařízení v kombinacihotelových již instalovaných vlastních elektrických zařízení. Hotel je oprávněn rozhodnout oumístění audiovizuálního nebo zvukového zařízení v konferenčních a společných prostorách zapředpokladu, že toto zařízení bude využíváno pouze pro osobní potřeby hostů/organizátorů.Při podání žádosti o audio-vizuálního nebo zvukového zařízení musí hosté/organizátořiinformovat hotel o tom, zda chtějí takové zařízení používat pro jiné než osobní potřeby. Vtakovém případě je host/organizátor odpovědný za potřebný souhlas organizací zastupujícíchdržitele autorských práv. Bez předchozího souhlasu těchto organizací nesmíhosté/organizátoři používat audiovizuální nebo zvukové zařízení v hotelu.
 26. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu,s kterým jsou povinni se seznámit. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy oposkytnutí služeb hotelu odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Při zjištění porušeníustanovení ubytovacího řádu je hotel oprávněn přijmout veškerá nutná opatření, potřebnák zamezení porušování ubytovacího řádu a to dle povahy porušení i v součinnostis bezpečnostní službou hotelu, případně Policií ČR.
 27. Tento ubytovací řád je platný a účinný od 01.01.2018